ОФЕРТА мед услуги в РУДН от 01.01.2016 (ВТБ) (14).pdf